به گزارش ایسنا حمید چیت چیان در مراسم تودیع و معارفه با بیان اینکه در روزهای وزارت من روزهای سخت و پر استرسی وجود داشت، ادامه داد: اما با همکاری مدیران صنعت اب و برق توانستیم تمام ان روزها را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: مدیران این صنعت به اندازه ای خود را خدوم مردم می دانند و غیرت کاری دارند که اگر در جریان خدمت نقص و مشکلی وحود داشت برای رفع ان مشکل حتی حاضر بودند جان خود را بدهند.

وی غیرت کاری در وزارت نیرو را یکی از مهم ترین شاخص های این وزارت خانه دانست و افزود: دست اندرکاران وزارت نیرو دائماً این آمادگی را دارند که بهترین خدمات را ارائه دهند.