شهرداری تبریز برای حفظ پرندگان از سرما در خیابان ۱۷ شهریور آشیانه ساخته است.

منبع: کانال شهرداری تبریز