به گزارش ایسنا، دکتر آرین قلی پور - رئیس کمیته فنی استاندارد مدیریت منابع انسانی (TC-۲۶۰) - اعلام کرد: اتفاقی بزرگ برای منابع انسانی کشور رقم خورد، وضعیت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر بدون رای به عضو اصلی با حق رای سازمان ایزوی بین المللی مدیریت منابع انسانی ارتقاء یافت و جزو ۳۰ کشور دارای حق رای شد.

وی در این باره افزود: این اتفاق رشد و تحول بزرگی در جایگاه مدیریت منابع انسانی کشور دارد، ایران توانسته در بین ۱۶۲ کشور عضو سازمان جهانی ایزو در بین ۳۰ کشور دارای حق رای از جمله استرالیا، اتریش، کانادا، امریکا، انگلستان و ... قرار گرفت.

دبیر کنفرانس مدیریت منابع انسانی در ادامه گفت: در کشور برای استاندارد سازی منابع انسانی اقدامات و فعالیت های بسیار خوبی در حال انجام است، استانداردهای مدیریت منابع انسانی- واژگان ۳۰۴۰۰، مدیریت منابع انسانی هزینه به ازای هر استخدام ۳۰۴۰۷، مدیریت اشتغال پایدار برای سازمانها ۳۰۴۰۶، کارمند یابی ۳۰۴۰۵، حکمرانی منابع انسانی ۳۰۴۰۸، برنامه ریزی منابع انسانی ۳۰۴۰۹ در دبیرخانه کمیته فنی TC-۲۶۰ مصوب سازمان ملی استاندارد ترجمه و آماده ثبت به صورت استاندارد ملی شده است.