سلفی عجیب وزیر گردشگری استرالیا با یک کوئوکا

منبع: نامه نیوز