یکی از کتاب فروشی های تهران با استفاده از پرچم مشابه پرچم داعش اقدام به تبلیغاتی عجیب برای یک کتاب کرده است

منبع: نامه نیوز