محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا اختیارات استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها برای پیشبرد برنامه‌های کشور کافی است، گفت: رئیس جمهور اختیارات استانداران را کافی و وافی دیده اما استفاده از آن مشروط به اراده خود استانداران است.

کولیوند افزود: به نظر من هیچ استانداری نمی‌تواند بگوید از رئیس جمهور اختیاری خواسته اما به وی تفویض نشده است.

 

رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۶۴ اختیار به استان‌ها داده شده و استانداران باید از آن استفاده کنند.

 

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در پایان اظهار داشت: با این وجود اگر استانداران احساس می‌کنند که اختیارات آنان کم است می‌توانند مطرح کنند تا در مجلس پیگیری کنیم.