سیل در ویتنام باعث شده تا مردم برای عبور و مرور از قایق استفاده کنند.

منبع:  REUTERS