به گزارش ایسنا، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری از دیدار حسن روحانی با اعضای جامعه روحانیت مبارز، نوشت:

«جامعه روحانیت مبارز می تواند نه فقط با بخشی از جامعه که با اقشار و سلایق مختلف تعامل کند، به شرط آن که با بازنگری هوشمندانه در شیوه شناخت خود از جامعه، بزرگ منشانه برای جناح‌های سیاسی پدری کند.»