به گزارش ایسنا، با هدف بهره مندی بیشتر از توانایی‌های بانوان، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، "فاطمه مهاجرانی" به سمت"سرپرست مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان" منصوب شد.

 

همچنین منصور مجاوری و مرضیه گرد به سمت "مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش" منصوب شدند.