به گزارش انتخاب به نقل از الجزیره، واقعیت آن است که استراتژی رئیس جمهور آمریکا در ‌مورد ایران باعث خوشحالی رادیکال های تهران شده ‌است؛ چرا که آنها ایالات متحده را هم پیمان غیر ‌مستقیم خود در تلاش برای رسیدن به قدرت می دانند.

پس از آنکه اصولگراهای ایران در مذاکرات ‌احساس گذشته شکست کردند، با اقدام ترامپ در مورد به چالش ‌کشیدن توافق هسته ای، پیروزی غیر قابل پیش بینی ‌نصیب این جریان در داخل ایران شد.‌

در حالی که تحریمهای تاثیرگذار برطرف شده و احتمال ‌کمی برای برگشت آنها وجود دارد، اما اصولگرایان از ‌این مساله علیه دشمنان اصلاح طلبشان در داخل ‌استفاده کردند.‌

در ایران، اعتدال گرایان به ائتلاف با قدرتهای بزرگ و ‌جلب حمایت آنها روی آوردند و تلاش کردند از یک ‌سیاست خارجی تاثیرگذار تر در سطح جهان استفاده ‌کنند.

اعتدال گراها به یک سیاست خارجی مسئولانه تر نسبت ‌به برنامه ای هست های دعوت کرده و کوشیدند روابط ‌خود با جریانهای مختلف در ایران را عمیق بخشند به ‌این امید که بتوانند با همکاری یکدیگر برخی ‌چالشهای اقتصادی ایران را حل کنند.‌

منتقدان توافق در امریکا و غرب بر این عقیده اند که آزمایش موشکهای ‌بالستیک ایران پس از برجام نیز نباید ادامه داشته باشد؛ ‌اما حماقت است اگر فکر کنیم ایالات متحده می تواند ‌فعالیتهای هسته ای و منطقه ای در ایران را به مجرّد ‌خارج شدن یک طرف از توافق، محدود کند.‌

اکنون، با وجود ترامپ امکان ‌مقابله بین ایران و آمریکا بازگشته است؛ امری که ‌تنها باعث قوّت گرفتن رادیکال ها در دو کشور می شود.

لغو یک طرفه توافق هسته ای توسط ایالات متحده ‌بدترین اقدام سیاسی در این باره است و صرفنظر از ‌سخنان ترامپ، بسیاری از مردم ایران و حتی آمریکا ‌با لغو توافق مخالفند.‌