کمپانی خودرو سازی آئودی به رسم هر سال به هر یک از بازیکنان مونیخ یک خودرو هدیه داد.