به گزارش ایسنا، به نقل از روسبالت، براین اساس شهروندان خارجی که به استخدام ارتش روسیه در می‌آیند می‌توانند در عملیات‌های ضد تروریستی فدراسیون روسیه در خارج از این کشور شرکت کنند.
این سربازان امکان به کارگیری درشرایط اضطراری جنگی، حکومت نظامی، درگیری‌های مسلحانه، برنامه‌های صلح و برقراری امنیت بین‌المللی و مبارزه با فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی در خارج از روسیه را براساس اصول و ‌معیارهای حقوق بین‌الملل، معاهدات بین المللی فدراسیون روسیه و قوانین داخلی این کشور دارند.

قراردادهای ارتش روسیه با سربازان خارجی به مدت یک سال خواهد بود که یک ماه قبل از پایان قرارداد مجددا قابل تمدید است.
پیش‌بینی می‌شود بسیاری از جوانان جمهوری‌های سابق شوروی و اتباع دیگر کشورها با استفاده از این قوانین جدید، به ارتش روسیه بپیوندند