به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار در زمینه هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ منتشر کرده است، کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۰، معادل ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۲۸.۴ درصدی به دو میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۰.۸ درصد رشد کرده است.

این میزان در سال ۱۳۹۳، ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته خود ۱۵ درصد رشد داشته است. هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۴، پنج میلیون و ۷۲ هزار و ۳۶۸ بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد کرده و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد رشد داشته است.

اطلاعات مرکز آمار می‌گوید کل هزینه خانوار به قیمت جاری در بهار سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۶.۳ درصدی به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است.

بررسی وضعیت هزینه خوراکی خانوار به قیمت جاری نشان می‌دهد که در بهار سال گذشته این شاخص ۳۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۳۷۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است. هزینه‌های غیرخوراکی نیز در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۹۸۱ هزار  ۶۴۴ میلیارد ریال بوده است که در بهار سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۵.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال رسیده است.

هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، دو میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با کاهش ۱.۲ د رصدی به دو میلیون و ۲۸۷ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است و با رشد ۰.۴ درصدی به دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

همچنین هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است. این میزان با رشد ۲.۳ درصدی به ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده و با رشد ۳.۲ درصدی به ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

گفتنی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال گذشته ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است. در گروه خوراکی نیز هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲۵ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

57570482