به گزارش ایسنا، دکتر سید علی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۹۷ وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت نخستین دستگاه اجرایی کشور است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کرده است.

 

بنابر اعلام وب‌دا، این جلسه با حضور معاونین وزیر بهداشت، روسای مراکز و ادارات کل و نمایندگان آنها در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.