مجتبی نظری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قاضی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که به بخشی از شکایت ما از سعید مرتضوی رسیدگی می کرد، بازنشسته شد که به همین دلیل، پرونده نزد قاضی جدیدی مورد بررسی قرار گرفت؛ بر اساس اعلام دادگاه، قرار است دوشنبه-  ۱۷ مهر ماه -  جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شود.

 

وی یادآور شد: در این بخش از پرونده سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی، به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که سال گذشته با اعتراض ما و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر برای بررسی ارسال شد. 

 

وی افزود: بخش دیگری از پرونده که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که همچنان در حال بررسی است.