به گزارش ایسنا، دستور کار این جلسه، بررسی سازوکار اجرایی تشکیل هیأت اندیشه ورز خبرگان بود که در دیدار اخیر اعضاء خبرگان با رهبر معظم انقلاب مورد تاکید معظم له قرار گرفت.

پس از بحث و بررسی و اظهارنظر هیئت رئیسه، مقرر گردید دبیرخانه سازوکار، طرح اجرایی و نحوه تشکیل هیأت اندیشه ورز خبرگان را تهیه و در جلسه آتی هیئت رئیسه مجلس خبرگان، جهت بررسی ارائه نماید.

جلسه آینده هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دوم آبان در تهران تشکیل شود.