به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، براساس نامه محمدعلی نجفی به محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ در حالی با ۱۷۹ هزار میلیـارد ریال به تصویب رسید که بودجه مصـوب هزینه ای آن ۷۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال (۳۹درصد)، بودجه تملک دارایی سرمایه ای مبلغ ۷۸ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال (۴۴درصد) و تملک دارایی های مالی مبلغ ۳۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال (۱۷درصد) اعلام شد. 

براساس این گزارش، درآمد مصوب شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار و ناپایدار در بخش نقدی 115 هزار و 115 میلیارد ریال (معادل64 درصد) و در بخش غیرنقدی مبلغ 63 هزار و 885 میلیارد ریال (معادل 36 درصد) است.

در ادامه این گزارش آمده است: از محل درآمد مصوب مبلغ 37 هزار و 17 میلیارد ریال (حدود 21 درصد) مربوط به درآمدهای پایدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر (نوسازی، کسب و پیشه، خودرو و ...) و مبلغ 139 هزار و 436 میلیارد ریال (حدود 79 درصد) مربوط به درآمدهای ناپایدار بوده که تفکیک آن به شرح زیر است:

مبلغ 87 هزار و 921 میلیارد ریال (حدود 50 درصد) مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی و ساختمانی، 26 هزار و 557 میلیارد ریال (حدود 15 درصد) مربوط به فروش ملک و پروژه های مشارکتی، 12 هزار میلیارد ریال (حدود 7 درصد) مربوط به وام ها، 9هزار و 900 میلیارد ریال (حدود 6 درصد) مربوط به مطالبات از محل اسناد و پنج هزار و 605 میلیارد ریال (حدود سه درصد9 مربوط به سایر موارد است.

*عملکرد درآمدها در شش ماهه اول امسال

براساس این گزاش، در بخش عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری تاکنون در بخش نقدی 45هزار و 593 میلیارد ریال (78 درصد) و در بخش غیرنقدی 20 هزار و 83 میلیارد ریال (62 درصد) وصول شده که در مجموع می توان گفت با وصول 67 هزار و 676 میلیارد ریال معادل 72 درصد از درآمدها تحقق یافته است. 

*عملکرد هزینه ها در شش ماهه اول امسال

براساس گزارش شهردار تهران، از درآمدهای محقق شده مبلغ 29 هزار و 739 میلیارد ریال در بخش هزینه ای مربوط به حقوق، مزایا و نگهداشت شهر، مبلغ 22 هزار و 814 میلیارد ریال در بخش دارایی های سرمایه داری و مبلغ 26 هزار و 709 میلیارد ریال در بخش تملک دارایی های مالی هزینه شده است.

*عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری

شهردار تهران در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به آمار ارائه شده در بررسی گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری پایتخت در6 ماهه نخست امسال تصریح کرده که کل هزینه های شهرداری تهران در 6 ماهه اول سال جاری 79 هزار و 262 میلیارد ریال بوده که نسبت به میزان درآمدهای وصولی 13هزارو 586 میلیارد ریال بیشتر است. 

نجفی در این گزارش خاطرنشان کرده که اختلاف فوق مربوط به وام های دریافتی به میزان9 هزار و 738 میلیارد ریال و درآمدهای استردادی واحدهای شهرداری 2 هزار و 980 میلیارد ریال بوده که در سیستم درآمدی ثبت نشده است. 

همچنین از کل هزینه های شهرداری تهران 58 هزار و 792 میلیارد ریال معادل 74 درصد (با احتساب وام های دریافتی، واریزها و برداشت ها) به صورت نقدی بوده است.

بر پایه این گزارش مبلغ 470 هزار و 20 میلیارد ریال از پرداختی های شهرداری (26 درصد کل هزینه ها) به صورت غیرنقدی ثبت شده است.

براساس این گزارش عملکرد، کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده است (مانند واریز و برداشت ها، برداشت های قضایی، وام ها) 31 هزار و 280 میلیارد ریال است به این معنا که تنها 68 درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم گیری و هزینه کردن برای تمام فعالیت های شهرداری را داشته است. 

همچنین از کل پرداختی های نقدی شهرداری در 6 ماهه اول امسال 29 هزار و 739 میلیارد ریال بابت موارد اجتناب ناپذیر (حقوق، مزایا، رفت وروب، فضای سبز، کمک هزینه ای و سازمانها و شرکتها) هزینه شده که معادل 95 درصد کل واریزی های در اختیار خزانه بوده است.

تسهیلات دریافتی شهرداری تهران بابت پروژه های عمرانی نیز با اولویت مترو و پرداخت دیون استفاده شده است. 

نجفی در پایان این گزارش خاطرنشان کرده که با توجه به روند سنوات گذشته برخی از پرداخت ها مانند هزینه های ناشی از مسائل جوی و پیش بینی نشده از جمله سیل، برف روبی، یخبندان ها و . . . در شش ماهه دوم اتفاق می افتد که باید آمادگی لازم در این زمینه وجود داشته باشد و نقدینگی ای برای آن پیش بینی شود. 

همچنین هزینه طرح هایی ماند استقبال از بهار و هزینه های مربوط به ایام پایان سال موضوعی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.