به گزارش ایلنا، بر اساس ماده واحده این طرح، سازمان برنامه و بودجه با کلیه اختیارات و وظایف به موجب قوانین و مقررات به وزارت برنامه و بودجه منتقل می شود.

در تبصره این طرح آمده است: کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی به وزارت برنامه و بودجه منتقل می شود.

متن کامل طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه را اینجا ببینید.