به گزارش ایسنا، دکتر هاشمی وزیر بهداشت همچنین در احکام جداگانه‌ای، دکتر جعفریان را به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حفظ سمت به عنوان مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرد.