به گزارش مهر و به نقل از شبکه روداو، این پارلمان از کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه نیز خواست به این قوانین احترام بگذارند.

پارلمان اقلیم دست بارزانی برای محافظت از مناطقی که تهدید می شوند را باز گذاشت.