به گزارش انتخاب اسامی نامزدهای اصلاح طلبان (لیست امید) مشهد به صورت زیر است؛

لیست امید در مشهد به طور کامل رأی آورد