مهر - یک عضو نهاد مشورتی دولت چین پیشنهاد کرده است تصویر مائوتسه تونگ، رهبر سابق چین از روی اسکناس‌های این کشور حذف شود. دو آن هویدان، توصیه کرده است که تصویر مائو بر روی اسکناس‌های یوآن جای خود را به تصویر قهرمان‌هایی از جمله سون یات سن، پدر انقلابی که در سال ۱۹۱۱ آخرین سلسله امپراتوری چین را سرنگون کرد و نیز دنگ شیائو پینگ، مبتکر اصلاحات اقتصادی چین بدهد.

دو آن هویدان گفت: نقش شیائوپینگ در رشد اقتصادی چین و اهمیت فزآینده این کشور در سطح بین‌المللی به مراتب بیشتر از مائو تسه تونگ بوده است.

این روزها کمتر نشانه‌ای از شخصیت مائو تسه تونگ که زمانی سلطه‌اش در سراسر چین دیده می‌شد، به چشم می‌خورد ولی تصویر رهبر سابق کمونیست چین هنوز بر روی اسکناس‌های چین از کم‌ارزش‌ترین تا درشت‌ترین اسکناس‌ها دیده می‌شود.

صرف پیشنهاد حذف تصویر مائو تسه تونگ، خود موضوع مهمی است چرا که زمانی با عنوان کردن این موضوع، دو آن هویدان بدون تردید سر از زندان در می‌آورد، در حالی که اکنون آزادانه می‌تواند یک چنین پیشنهادی را مطرح کند ولی تا این پیشنهاد به صورت قانون درآید، باید راه درازی پیمود.