کارگران بخش کشاورزی در حدود یک سوم نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند که جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را شامل می‌شود. این افراد اغلب در سیستم‌های تولید غذای صنعتی کار می‌کنند که بر افزایش تولید غذا و حداکثرسازی سوددهی، به قیمت ضایع شدن حقوق کارگران تمرکز دارند. براساس این گزارش، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار کارگر بخش کشاورزی حین کار جان خود را از دست می‌دهند و خطر حوادث جانی هنگام تولید مواد غذایی دو برابر بخش‌های دیگر است. این کارشناس حقوق بشر افزود:‌ «کارفرمایان معمولا به کارگران مهاجر به‌عنوان نیروی کار قابل اخراج و با دستمزد پایین نگاه می‌کنند و آنها را خاموش نگه می‌دارند بدون آنکه حق چانه‌زنی برای بهبود دستمزدها و شرایط کار برایشان قائل باشند.»