مودیز در این رابطه هشدار داد: این فاصله روزافزون می‌تواند توانایی کشور را برای بازپرداخت بدهی‌هایش از بین ببرد؛ چون موجب ایجاد رشد اقتصادی ضعیف و نهادهای دولتی غیرموثر می‌شود. در گزارش مودیز همچنین آمده است‌: «طی دو دهه اخیر، نابرابری ثروت و درآمد در آمریکا افزایش یافته است؛ چون افراد دارای درآمد بالا و بسیار بالا توانستند سهم بیشتری از درآمد و ثروت را به خود اختصاص دهند.» بر این اساس، یک دهک بالای درآمدی جامعه آمریکایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون توانستند در حدود ۲۰۰ درصد بر دارایی خالص خود بیفزایند. در‌حالی‌که ۴ دهک پایینی درآمدی طی همین مدت، شاهد سقوط میانگین دارایی‌هایشان بوده‌اند.»