وی در نخستین سخنرانی خود به دیدگاهش برای «پاکستان نوین» اشاره و بر ضرورت تغییر در کشور به وسیله ارائه یک سیستم رفاهی اسلامی، کاهش فقر و کاستن از سطح بدهی‌ها تاکید کرد. وی ادامه داد:‌ «ما عادت کرده‌ایم تا با وام و کمک گرفتن از سایر کشورها زندگی کنیم. دورنمای هیچ کشوری چنین نیست. یک کشور باید روی پاهای خود بایستد.» وی همچنین گفت که به جای استفاده از ۵۲۴ خدمتکار که برای نخست‌وزیر فعال هستند، تنها از دو نفر استفاده می‌کند. نخست‌وزیر پاکستان همچنین بر ضرورت کمک به ۸/ ۲۲ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در پاکستان اشاره کرد که نرخ سواد در آن حدود ۴۰ درصد است. وی دیروز کابینه ۲۱ عضوی خود را معرفی کرد که بیشترین آنها از سیاستمداران متخصص و با تجربه هستند.