سالوینی گفت: تصمیم گرفتیم مذاکرات بر سر برنامه مشترک را به پایان برسانیم و مساله باقی مانده این است که چه کسی به‌عنوان نخست‌وزیر به سرجیوماتارلا، یعنی رئیس‌جمهور ایتالیا پیشنهاد شود. رهبر حزب لیگ ایتالیا گفت: ما درباره شاخص‌ها حرف زدیم نه اسامی. از جمله مسائل مورد بحث درباره این طرح تشکیل دولت قانون تعارض منافع بود. سالوینی همچنین گفت امیدوار است توافق جنبش پنج ستاره موجب فروپاشی ائتلافی که با حزب فورزا ایتالیا متعلق به سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر اسبق و همچنین حزب برادران ایتالیا تحت رهبری جورجیا ملونی داشته نشود. سالوینی بعد از این نشست گفت: من سخنگوی ائتلافی هستم که تنها شامل حزب لیگ نمی‌شود و اگر ما همگی بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم من خوشحال خواهم بود. این در حالی است که یک دادگاه در ایتالیا حکم به برداشته شدن ممنوعیت حضور برلوسکنی در عالم سیاست رای داده است و اگر یک انتخابات دیگر برگزار شود برلوسکنی ۸۱ ساله که در سال ۲۰۱۳ در ارتباط با اتهام تقلب مالیاتی محکوم شد می‌تواند برای نمایندگی سنا یا مجلس سفلی کاندیدا شود.