درحالی‌که اگر مراقبت‌های بهداشتی درمانی در قالب جهانی فراهم شود، منافع اجتماعی گسترده‌ای از جمله برای اقتصاد‌ها به ارمغان خواهد آورد. کشورهایی همچون کاستاریکا و شیلی که هزینه‌های بهداشت و درمانشان تنها بخش کوچکی از هزینه‌های بهداشت و درمان آمریکاست و با وجود این از امید به زندگی بالایی برخوردارند، نشان‌دهنده میزان بزرگی فرصت‌هایی هستند که در این زمینه برای جهانیان وجود دارد.