سال مالی در آمریکا از ابتدای اکتبر است؛ اما در سه ماه گذشته، جمهوری‌خواهان با تصویب بودجه‌های موقت، از تعطیلی دولت جلوگیری کرده بودند و حال دموکرات‌ها می‌گویند تا به مطالبات آنها توجه نشود، حاضر نمی‌شوند که حتی به‌طور موقت بودجه دولت را تصویب کنند. دو حزب و پرزیدنت ترامپ هر کدام روی یک موضوع تاکید دارند. جمهوری‌خواهان و پرزیدنت ترامپ می‌گویند باید بودجه دیوار بین آمریکا و مکزیک در بودجه لحاظ شود. در مقابل دموکرات‌ها می‌گویند باید تکلیف ۸۰۰ هزار فرزند مهاجران غیرقانونی مشخص شود. در دولت اوباما به آنها اجازه اقامت موقت داده شد که به قانون داکا موسوم است. «آدام شیف» از اعضای ارشد دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان گفت: «مذاکره و هماهنگی میان پرزیدنت و رهبری جمهوری‌خواهان وجود ندارد و وقتی که رئیس‌جمهوری خودش نمی‌داند چه می‌خواهد، مذاکره مشکل است. پرزیدنت اساسا با لغو برنامه داکا این آشفتگی و بحران مصنوعی را ایجاد کرده است.»