او در مصاحبه‌ای که با آبزرور داشته گروه‌های مقابل به خوبی سازماندهی شده‌اند و برای اینکه رویه برگزیت دنبال شود باید گروه‌های طرفدار خروج نیز مجددا سازماندهی شوند. در نظرسنجی‌های اخیر نیز رای دو طرف به یکدیگر نزدیک شده است. رای خروج به اتحادیه اروپا نیز بسیار نزدیک بوده و طرفداران خروج با رای نزدیک به ۵۲ درصد توانستند راه محافظه‌کاران را برای خروج از اتحادیه اروپا باز گذارند. به عقیده فاراژ پس از انتخابات زودهنگامی که برگزار شد در داخل پارلمان این کشور مخالفان خروج از بریتانیا دست بالاتر را پیدا کرده‌اند و اگر طرفداران برگزیت از نو سازماندهی نشوند، آینده خروج از بریتانیا به‌خطر خواهد افتاد. این اعتقاد به‌وجود آمده است که بریتانیا نتوانسته آن‌گونه که باید امتیاز برای پس از خروج از اتحادیه اروپا بگیرد و حتی این کشور نتواند خواسته‌های خود را درباره برنامه‌های مهاجرتی به اتحادیه اروپا تحمیل کند.