۵- C۴ISR

در مقایسه با سال ۲۰۱۵، خسارت‌های «فرماندهی، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر، اطلاعات، نظارت و شناسایی» یا C۴ISR در سال ۲۰۲۵ برای هر دو کشور بدتر خواهد بود زیرا هر دو می‌توانند C۴ISR را با سیستم‌هایی به زیر بکشند که نسبتا آسیب‌ناپذیر است.

خسارت‌های آمریکا

* ایالات‌متحده در آغاز جنگ احتمالی، قابلیت C۴ISR عمومی‌تری را نسبت به سناریوی سال ۲۰۱۵ از دست خواهد داد. چین نیز احتمالا در فلج کردن ماهواره‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۵ عملکرد بهتری نسبت به سال ۲۰۱۵ خواهد داشت و این کشور با ارتقایی که در «آتش‌های دوربرد» خود خواهد داد می‌تواند خسارت چشمگیری به تجهیزات زمینی شبکه‌های C۴ISR وارد کند.

* پس از کشتار اولیه، چین قابلیت بقای قدرتمندتری برای تداوم حمله به C۴ISR‌ های آمریکایی نسبت به ۲۰۱۵ خواهد داشت. بنابراین، بی‌اعتباری و لطمه به قابلیت‌های آمریکا ادامه خواهد یافت.

خسارت‌های چین

* چین همچنان کمتر از آمریکا متکی به C۴ISR خواهد بود اما قابلیت چین قدرتمندتر و شبکه‌ای‌تر از سال ۲۰۱۵ خواهد بود. بنابراین، خسارت‌های C۴ISR بر قابلیت‌های رزمی چین تاثیر بیشتری خواهد داشت. چین بعید است که تا سال ۲۰۲۵ به ماهواره‌های بیشتری دست یابد.

* برخی اصلاحات احتمالا در ساختار سازمانی و نظام سلسله مراتبی فرماندهی ارتش آزادیبخش خلق انجام خواهد گرفت اما ضعف در این حوزه‌ها احتمالا ادامه می‌یابد به‌ویژه اگر ارتش آزادی‌بخش خلق تجربه رزمی جدیدی به‌دست نیاورده باشد.

تاثیرات اقتصادی در یک نبرد شدید در سال ۲۰۲۵

تجارت

* «گلیک» (Glick) و «تیلور» (Taylor) دریافتند که هنگام شروع جنگ، کاهش فوری ۸۰ درصدی– به‌طور متوسط- در تجارت میان این دو کشور خصم رخ خواهد داد.

* در جنگ جهانی اول تجارت ۹۶ درصد و در جنگ جهانی دوم ۹۷ درصد کاهش یافت؛ تجارت میان کشورهای خصم در این جنگ‌ها «تقریبا به‌طور کامل نابود شد.»

* بنابراین فرض ما این است که شاهد کاهش ۹۰ درصدی در تجارت دوجانبه (میان آمریکا و چین) پس از یک سال درگیری شدید خواهیم بود.

* هر یک درصد افزایش در تجارت – تقسیم بر تولید ناخالص داخلی- برابر است با ۹۷/ ۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه.

خسارت‌های آمریکا

* کل تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۵۶۲ میلیارد دلار بود.

* تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۴ برابر با۴/ ۱۷تریلیون دلار بود.

* برای آمریکا، خسارت ۹۰ درصدی در تجارت دوجانبه برابر است با افزایش سه درصدی تجارت – تقسیم بر تولید ناخالص داخلی- که منجر به کاهش ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود.

* ایالات‌متحده متحمل کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی پس از یک‌سال جنگ در نتیجه خسارت تجاری دوجانبه ۹۰درصدی می‌شود.

خسارت‌های چین

* کل تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۳ برابر  با ۵۶۲ میلیارد دلار بود.

* تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲/ ۹ تریلیون دلار بود.

* برای چین، خسارت ۹۰ درصدی در تجارت دوجانبه برابر است با کاهش ۵ درصدی در تجارت- تقسیم بر تولید ناخالص داخلی- که منجر به کاهش ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود.

* چین پس از یک‌سال جنگ شدید در نتیجه خسارت تجاری دوجانبه ۹۰ درصدی متحمل کاهش ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود.

* پس از یک سال جنگ شدید و در نتیجه خسارت ۹۰ درصدی تجارت دوجانبه، چین متحمل کاهش ۳۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، خسارت ۸۰ درصدی در تجارت منطقه‌ای شرق آسیا و خسارت ۵۰ درصدی در تجارت جهانی می‌شود (به خاطر تاثیرات «منطقه جنگی» در تجارت دریایی در منطقه غرب پاسیفیک)

مصرف

خسارت‌های آمریکا

* «هس» (Gregory D. Hess) دریافت که به این خاطر که جنگ دور از آمریکاست این کشور شاهد کاهش ۴ درصدی در مصرف خواهد بود.

* مصرف در آمریکا در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

* آمریکا می‌تواند پس از یک سال جنگ در نتیجه افت مصرف، متحمل کاهش ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی شود.

خسارت‌های چین

* «هس» دریافت که خسارت ۴/ ۴ درصدی در مصرف به‌دلیل جنگ در داخل وجود دارد.

* مصرف چین در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

* پس از یک سال جنگ و در نتیجه افت مصرف، چین متحمل کاهش ۲ درصدی در تولیدناخالص داخلی خواهد بود.

* با سهم مصرف بالا (۶۰ درصد جی.دی.پی)، پس از یک سال جنگ به‌دلیل خسارت، کاهش ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی رخ می‌دهد.