در این گزارش آمده است: کمیته عالی انتخابات اعلام کرده که ۲۰۴ حزب برای شرکت در انتخابات ثبات نام کرده‌اند؛ انتخاباتی که برای نخستین بار شاهد اجرای قانون احزاب بعد از تصویب آن در سال ۲۰۱۵ است. این قانون داشتن شاخه نظامی را برای احزاب منع کرده است. در ادامه این گزارش آمده است: به رغم قانون احزاب و دستورات کمیته انتخابات برای منع مشارکت حشد شعبی در انتخابات اما رهبران برخی گروه‌ها اعلام کرده‌اند که نیروهایشان را تحت امر دولت قرار داده‌اند. گروه‌های دیگری نیز اسامی متفاوتی را برای شرکت در انتخابات تعیین کرده‌اند. کابینه عراق ۱۲ مه آینده را به‌عنوان موعد انتخابات پارلمانی تعیین کرد.