در هوای مه‌آلود با نور پایین و با احتیاط کامل برانید. در صورت تراکم مه وسیله نقلیه خود را در جای مناسبی متوقف کرده و تا زمانی که جلو قابل رویت نباشد، حرکت نکنید. در تونل‌ها شیشه‌ها را بالا بیاورید تا از استنشاق گازهای سمی حاصله از اگزوز خودرو در امان باشید. ۱ - تا جای ممکن از رانندگی در هوای مه‌آلود خودداری کنید و در صورت داشتن الزام در چنین شرایطی، با حداقل سرعت رانندگی کنید.

۲ - اگر قصد مسافرت در هوای مه‌آلود را دارید باید زمان بیشتری برای سفرتان در نظر بگیرید.

۳ - شیشه جلوی اتومبیل، چراغ‌های جلو و راهنماها و شیشه‌های بغل و عقب و برف‌پاکن‌ها و بخاری را بازدید و تمیز کنید.

۴ - در صورت امکان، وسیله نقلیه خود را به چراغ مه‌شکن مجهز کنید.

۵ - هنگام رانندگی با نور پایین حرکت کنید.

۶ - در صورت وجود مه غلیظ و عدم دید کافی، وسیله نقلیه خود را به منتهی‌الیه سمت راست جاده هدایت و ضمن توقف کامل چراغ‌های آن را روشن نگه دارید.

۷ - از خطوط وسط و کنار جاده در ادامه مسیر حرکت خود استفاده کنید.