اتومبیل‌های دیفرانسیل جلو و موتور جلو به علت تقسیم وزن بر روی اکسل جلو در زمستان از خصوصیات بهتری برخوردارند به همین علت، رانندگی در برف و یخ زمستان با اتومبیل موتور جلو و دیفرانسیل جلو بسیار راحت است و اصول خارج کردن اتومبیل از حالت سر خوردن می‌تواند مانند اتومبیل‌های موتور جلو و دیفرانسیل عقب باشد. ضمن اینکه می‌توان با سهولت بیشتر، از فرمان، جهت مستقیم کردن اتومبیل استفاده کرد. وقتی که اتومبیل از مسیر خود منحرف شد به سرعت پا را از روی گاز برداشته و از ترمز زدن خودداری و فرمان را در جهت مسیر سر خوردن، هدایت کنید تا اتومبیل به حالت اولیه خود برگردد، سپس به آرامی به حرکت خود ادامه دهید.