روابط عمومی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت- میانگین مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل در سال گذشته حدود ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود. براساس این گزارش، میانگین مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل با کاهش حدود ۳/۰درصدی در سال گذشته به ۹۶/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسید. این در حالی است که میانگین مصرف سوخت خودروها در سال ۱۳۸۲ حدود ۸/۸ لیتر، در سال ۱۳۸۳ حدود ۷/۸ لیتر، در سال ۱۳۸۴ حدود ۴/۸ لیتر و در سال ۱۳۸۵ حدود ۲/۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود. بیشترین کاهش مصرف سوخت در چند سال اخیر بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و همچنین ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ رخ داده است. میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای روز دنیا ۴۷ تا ۱۶۵درصد بالاتر است.