یک مقام مسوول در وزارت صنایع و معادن گفت: ترکیه واردات سمند به کشورش را متوقف کرد و ایران نیز در اقدامی متقابل از واردات مگان از ترکیه به کشورمان جلوگیری می‌کند.

به گزارش مهر، این مقام مسوول در وزارت صنایع و معادن گفت: وزرات صنایع برای اقدام متقابل با ترکیه مبنی بر عدم واردات سمند به آن کشور، از واردات مگان جلوگیری کرده است.وی افزود: در حال حاضر درخصوص قیمت مگان مشکلی وجود دارد ولی به هیچ وجه بحث قیمتی مطرح نیست. به گفته این مقام مسوول، هم اکنون مشکل اصلی با ترکیه برای توقف واردات سمند به آن کشور است.