به گفته وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ۲ هزار دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل، با در نظر گرفتن سالن ۵ هزار مترمربعی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮی‌ﺳﺎزی گرفتیم ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ‌آﻻت ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم است.  عضو هیات‌مدیره بهمن دیزل در مورد ﻣﺰﯾﺖ کاربری‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی بهمن دیزل افزود: اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺎق ﺑﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺳﺘﺎﻧﺪاردی و اﯾﻤﻨﯽ، ﻋﺎﯾﻖ زﯾﺮ اﺗﺎق ﺑﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﻏﻮب، PT و آﺳﺘﺮ ED به‌عنوان مقاوم‌ترین آﺳﺘﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ در درازﻣﺪت، اﺳﺘﻔﺎده از چراغ‌ها و ﺷﺒﺮﻧﮓ‌ﻫﺎی E-MARK دار ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ازجمله ویژگی‌های کاربری‌های ساخت بهمن دیزل است که توانسته گرید A از انجمن کاربری‌سازی اخذ کند.وی با اشاره به افزوده شدن کاربری آتش‌نشانی به سبد محصولات این شرکت تصریح کرد: این کاربری قابل‌استفاده روی کامیون‌های ۵، ۶، ۸، ۱۸ و ۲۶ تن است و بهمن دیزل با گذراندن مراحل اخذ استاندارد و انجام تست‌های لازم، تنها شرکت دارای گواهی استاندارد تولید خودرو با کاربری آتش‌نشانی در کشور است و اولین شرکتی است که به‌صورت تشویقی و دارا بودن مطلوبیت محصول، مجوز درج علامت استاندارد روی پلاک محصولات آتش‌نشانی خود با نام تجاری بهمن را دارد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند