این موسسه اما پیش‌بینی کرده است که این تصمیم تعرفه‌ای، تبعات ضعیف‌تری بر اقتصاد چین بر جا خواهد گذاشت چون صادرات خودروی چین پیش‌تر مشمول محدودیت‌های تجاری بوده است. مودیز همچنین در گزارش جدید خود افزود که چنین تصمیمی اثرات منفی بر رتبه اعتباری صنعت خودروی جهان خواهد داشت.