هرچه هست، قطعه‌سازان با این شرط بانک مرکزی مخالف هستند و از همین رو پرداخت تسهیلات ارزی فعلا عملی نشده است. حال اما فعالان صنعت خودرو پیشنهادی در راستای حل این ماجرا مطرح می‌کنند و آن، بازپرداخت تسهیلات ارزی با درصدی اضافه است. بر این اساس، پیشنهاد آنها این است که تسهیلات ۸۰۰ میلیون یورویی با اضافه پرداختی ۱۰ درصدی، باز گردانده شود، نه به قیمت روز ارز. حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت می‌کند یا همچنان بر بازپرداخت به روز تسهیلات ارزی پافشاری خواهد کرد. ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر می‌تواند کمک بزرگی به بهبود تامین قطعات و تولید خودرو در کشور بکند و منتفی شدن آن نیز اثری عکس روی تیراژ خواهد گذاشت.