این موفقیت در امر تولید در شرایطی رخ داده است که تحریم‌های خودرویی نقل‌و‌انتقال ارز و قطعات منفصله خودرو را با مشکل جدی مواجه کرده و این شرکت با برنامه‌ریزی و همچنین همکاری قطعه‌سازان به این مهم دست پیدا کرد.بدیهی است تداوم این روند نیاز به حمایت‌های دولت و بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز دارد و اگر منابع مالی موردنیاز و مبالغ وعده داده شده، همچنین اصلاح برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر برای خودروسازان صورت نگیرد مجددا به ناچار شاهد کاهش تولید در خودروسازان خواهیم بود.