قرار است توصیه‌های وزارت بازرگانی آمریکا در رابطه با اینکه آیا ترامپ باید به بهانه امنیت ملی، تعرفه‌های تا ۲۵ درصدی را بر خودروها و قطعات اعمال کند یا خیر تا اواسط ماه فوریه ارائه شود. رویارز در این رابطه از سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا توضیح خواست اما وی از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد. ترامپ بارها تهدید کرده است که افزایش تعرفه بر واردات خودرو را اجرایی خواهد کرد.