الکساندر شیتز، افسر ارشد مالی آئودی در این باره گفت: «آئودی به‌دنبال کاهش حداکثری ریسک‌ مربوط به ارزهای خارجی، چرخه تامین قطعات و لجستیک خود در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری است.» وی افزود: «ما در حال درنظرگرفتن همه اقدامات پیشگیرانه در صورت برگزیت سخت هستیم. با این حال اطمینان نداریم که بتوان همه پیامد‌های برگزیت سخت را خنثی کرد.» اظهارات شیتز در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان با توجه به جهت‌گیری پارلمان بریتانیا، احتمال برگزیت سخت را بالا می‌دانند. طی ماه‌های گذشته خودروسازان مختلفی نسبت به پیامد‌های مخرب برگزیت سخت برای خودروسازی بریتانیا هشدار داده‌اند. این مقام آئودی در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت برای وضعیتی آماده می‌شود که هیچ یک از طرف‌ها به‌دنبال آن نیستند گفت: «انجام هر اقدام دیگری می‌تواند اموال آئودی را در معرض خطرات جدی قرار دهد.»