البته گزینه‌های دیگری همچون عرضه عمومی سهام یا سرمایه‌گذاری افراد خارج از این گروه خودروساز نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تعطیل شدن کارخانه‌های واکسهال در طول تاریخ این برند، مورد عجیبی نیست. پیش‌ازاین کارلوس تاوارز، رئیس پژو‌سیتروئن گفته بود که سایت السمرپورت باید فاصله کیفی و هزینه‌ای ایجادشده بین خودش با خطوط تولید مشابه در اروپا را کم کند. در نمایشگاه اخیر ژنو نیز تاوارز اعلام کرد که تمام خطوط تولید این گروه (ازجمله آنهایی که پس از خرید اوپل و واکسهال در اختیار آنها قرارگرفته)، باید در سطح کیفی و کارآیی یکسانی قراربگیرند تا قابلیت رقابتی گروه افزایش پیدا کند. سال گذشته به دلیل تغییرات در بازار بریتانیا، حدود ۴۰۰ کارمند از خط تولید واکسهال در این کشور خارج شدند.