مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ادامه داد: یکی از روش‌های مهم برای کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان عمومی و استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت خودرو است. وی تاکید کرد: در صورت رعایت استانداردهای مصرف سوخت توسط خودروها و استفاده از فناوری‌های جدید، حدود ۳۰ درصد و همچنین در صورت توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، توسعه دولت الکترونیک و بهبود فرهنگ رانندگی در مجموع، حدود ۴۰ درصد در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی می‌شود.