دولت دانمارک پیش‌تر به‌دلیل اعمال مالیات بر خودروهای برقی مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. این عمل موجب آن شد تا سهم فروش ۳ درصدی خودروهای برقی بازار خودروی دانمارک تقریبا به صفر برسد. اکنون دولت این کشور بنا دارد تا رویه دیگر کشورهای توسعه یافته را درپیش بگیرد. نخست‌وزیر این کشور با حضور در پارلمان در رابطه با این طرح گفت: «این طرح بسیار جاه‌طلبانه است و به همین دلیل ما باید به آن برسیم.» این طرح برای تبدیل به قانون نیازمند تایید پارلمان این کشور است و قرار است هفته آینده در صحن علنی پارلمان به رای گذاشته شود.