در واکنش به این مواضع ماهاتیر محمد، دوتاک عایشه احمد، رئیس سازمان خودروسازی مالزی، محدود‌سازی واردات خودرو را اقدامی واپسگرایانه دانست. وی گفت: «این اقدام باعث پسرفت صنعت خودرو در مالزی می‌شود. فکر می‌کنم این موضع‌گیری درستی نیست که دولت اعلام کند قصد دارد بر همه خودروهای وارداتی محدودیت‌های مشخصی را اعمال کند.» این مقام صنعت خورو‌ مالزی تصریح کرد: «آزادسازی تجارت خودرو مسیری است که ما باید طی کنیم. آزادسازی این بازار منجر به حرکت رو‌به‌جلو خودروسازی در مالزی خواهد شد. اگر ما به‌دنبال ایجاد خودرو‌سازی سود‌آور و نتیجه‌بخش هستیم باید به‌سوی ایجاد بازار آزاد حرکت کنیم.» به گفته او «اعمال محدودیت بر خودروهای وارداتی مانع رقابت صحیح شرکت‌های خودرو‌ساز می‌شود.»