سرانجام این آیین‌نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه پارسال سامانه ثبت سفارش پس از اعمال اصلاح‌ها، بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.با اینکه در نیمی از پارسال امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت؛ اما بررسی آمارنامه‌های پارسال دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت حاکی است ۷۰ هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار از گمرک‌های کشور ترخیص شد.بر پایه این آمارها، شمار خودروهای ترخیص شده در سال ۱۳۹۵، ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه به ارزش ۲ میلیارد و ۸ میلیون دلار بود. این آمارها از کاهش ۷۵/ ۸درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از گمرک و افت ۵۷/ ۸درصدی ارزش آنها حکایت دارد.بر پایه این آمارها، پارسال ۹۳ هزار و ۴۸۹ مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفت که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ کاهش ۵۱درصدی نشان می‌دهد.سال ۱۳۹۵ شمار ۱۹۲ هزار و ۲۶۴ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.البته بیشترین رشد ثبت سفارش خودرو در ۲ سال گذشته مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۶ با ۵۲۳ درصد و کمترین رشد آن با منفی ۸/ ۹۹درصد مربوط به آذرماه ۱۳۹۶ بود.