روابط عمومی شرکت پرشیا خودرو با انتقاد از گزارش‌های اشتباه برخی رسانه‌ها که نام پرشیا خودرو را در میان وارد‌کنندگان متفرقه و شرکت‌های دیگری قرار داده‌اند، نسبت به موضوع قرار دادن نام پرشیا خودرو در پرونده هک سامانه ثبت‌سفارش و خروج خودروها از یکی از گمرکات کشور نیز واکنش نشان داد.هک سامانه ثبت‌سفارش و خروج خودروها از یکی از گمرکات کشور در زمان بسته بودن ثبت‌سفارش‌ها، مربوط به سال قبل است. این در حالی است که پرشیا خودرو که تعداد زیادی از خودروهایش در گمرکات کشور در زمان ۶ ماه ثبت‌سفارش‌ها متوقف مانده بود، خود از زیان‌دیدگان این پرونده است و در طول یک سال گذشته بارها اعتراض خود در این خصوص را اظهار کرده است زیرا وارد‌کنندگان متفرقه خودرو و برخی از نمایندگی‌ها در زمان بسته بودن ثبت‌سفارش‌ها در سال قبل با استفاده از رخنه در سامانه ثبت‌سفارش توانسته بودند خودروهای خود را ترخیص و به فروش برسانند.