به گزارش پایگاه تخصصی اتو اکسپرس کمیسیون اروپا مجموعه‌ جدیدی از استانداردهای ایمنی معرفی کرده است که به موجب آن خودروسازان موظف هستند از سال ۲۰۲۱ سه سامانه ایمنی مذکور را در تولیدات خود ارائه کنند. به این ترتیب مجموع سامانه‌های ایمنی اجباری در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ مورد خواهد رسید. خودروسازان همچنین موظف شده‌اند تمامی خودروهای نو را به گونه‌ای طراحی و تولید کنند که با سامانه ثبت اطلاعات تصادفات همخوانی داشته باشند. خریداران نگرانند که الزامات ایمنی تازه، موجب افزایش قیمت خودروهای نو شوند، اما مراجع قانون‌گذار اعلام کرده‌اند بررسی‌های لازم در این مورد صورت گرفته و گنجاندن این سامانه‌های ایمنی با افزایش قیمت ناچیزی ممکن خواهد بود. رعایت الزامات ایمنی خودروها در اروپا سبب شده است میزان مرگ‌و‌میر در اثر سوانح رانندگی در فاصله سال‌های‌ ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۳ درصد کاهش بیابد.