این توافق در شرایطی است که تا ابتدای دی ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می‌شدند. همچنین خودروسازان برای ارتقای استانداردها به۸۵ مورد، تا اول دی ماه سال آینده (۱۳۹۷) وقت دارند.پیش‌تر رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر رعایت استانداردهای خودرویی طبق زمان‌بندی اعلام شده تاکید کرد. به گفته «نیره پیروزبخت»، سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید به‌طور کامل شفاف و مطابق برنامه اعلام‌شده عمل می‌کند و در چگونگی اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، به خودروسازان یاری می‌رساند.