در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت در «برنامه راهبردی صنعت خودرو» خودروسازان را ملزم کرده که تا چهار سال آینده ۵/ ۱ درصد از فروش خود را به سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دهند. طبق این هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو باید به عدد ۵/ ۱ درصد ارتقا یابد. این هدف‌گذاری در حالی است که در سال ۱۳۹۴ تنها ۵/ ۰ درصد از فروش خودروسازان صرف تحقیق و توسعه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را مصوب کرد. در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیش‌بینی شده که بخشی از آن نیز درباره «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف تعیین شده است. ‌